Vaikų priėmimas
2018-10-29

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. 1-TS-236

PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ KŪRYBOS IR DAILĖS MOKYKLĄ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Priėmimo į Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą į Anykščių kūrybos ir dailės mokyklą (toliau – Mokykla) mokytis pagal formalųjį švietimą papildančias programas (toliau – FŠPU programa) ir neformaliojo vaikų švietimo programas (toliau – NVŠ programa).

2. Į Mokyklą priimami Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai ir suaugusieji.

3. Mokiniai ir suaugusieji už neformalųjį švietimą Mokykloje moka rajono savivaldybės Tarybos sprendimu nustatytą atlyginimo dydį.

II. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

4. Mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:

4.1. ankstyvojo dailės ugdymo (individualiai pagal poreikį) (NVŠ programa);

4.2. pradinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo (3 metai) ;

4.3. pagrindinio dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo (4 metai);

4.4. išplėstinio dailės ugdymo (1 metai) (NVŠ programa);

4.5. tikslinio dailės ugdymo (1 metai) (NVŠ programa);

4.6. kūrybiškumo ugdymo (pagal poreikį) (NVŠ programa);

4.7. suaugusiųjų dailės ugdymo (individualiai pagal poreikį) (NVŠ programa).

5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, itin gabūs mokiniai Mokytojų tarybos sprendimu gali per vienerius mokslo metus baigti dvi klases.

III. PRIĖMIMO TVARKA

6. Į Mokyklą pagal 4.1.–4.6 punktuose išvardintas programas priimami vaikai ir jaunimas iki 19 metų (specialiųjų poreikių – iki 21 metų), pateikę tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, vaiko sveikatos pažymėjimą, asmens dokumento kopiją, atvykę iš kitos neformaliojo švietimo mokyklos – pažymą apie mokymąsi FŠPU programoje. Mokiniai į Mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, fizinius duomenis, amžių ir interesus bei mokyklos finansines galimybes.

7. Informacija apie mokinių priėmimą į Mokyklą skelbiama Mokyklos ir Savivaldybės interneto svetainėse, Mokyklos skelbimų lentoje.

8. Tėvai (globėjai, rūpintojai), norintys leisti vaiką į Mokyklą, pateikia:

8.1. prašymą (nurodoma: vaiko vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, kontaktai, programa, pagal kurią norėtų mokytis vaikas);

8.2. vaiko asmens dokumentą ir jo kopiją;

8.3. vaiko sveikatos pažymą.

9. Suaugusieji, norintys mokytis Mokykloje, pateikia:

9.1. prašymą (nurodoma: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, adresas, kontaktai, pageidavimas, ko norima mokytis);

9.2. asmens dokumentą ir jo kopiją.

10. Mokykla mokinių priėmimą vykdo birželio mėnesio pirmą savaitę, į likusias laisvas vietas pakartotinis priėmimas vykdomas rugsėjo antrą savaitę. Įvertinus vaiko kūrybinius ir meninius gebėjimus, esant laisvų vietų vaikai gali būti priimami visus metus.

11. Kūrybinių ir meninių gebėjimų patikrinimą vykdo Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija (toliau – Komisija).

12. Mokiniai į Mokyklą priimami direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Komisijos pateiktu protokoliniu nutarimu. Priimtųjų mokinių sąrašas, nurodant vardą, pavardę ir ugdymo programą, skelbiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Mokyklos skelbimų lentoje ir Mokyklos interneto svetainėje.

13. Su priimtų į Mokyklą mokinių (iki 14 metų) tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma Mokymo sutartis. Mokymo sutartys su mokiniais nuo 14 metų sudaromos asmeniškai gavus raštišką tėvų sutikimą. Mokymo sutartys su suaugusiaisiais sudaromos asmeniškai.

14. Mokymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama Mokyklos Mokymo sutarčių registre.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Aprašas skelbiamas Savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėse.

16. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos direktorius.

Nuorodos